Házirend

HÁZIREND

Ibrány Városi Óvoda

 

 

 

Intézmény OM - azonosítója: 202109

Készítette:

                            ……………………………..

intézményvezető aláírás

 

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

 

 

…/2018 (….) határozatszámon elfogadta:

 

      ………………………………………

nevelőtestület nevében névaláírás

 

 

 

Véleménynyilvánítók:

 

…………………………………………………………

szülői szervezet nevében aláírás

…/2018. (….) határozatszámon jóváhagyta:

 

…………………………………………………….

intézményvezető

Ph.

 

Hatályos: 2018. 09.01.

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

 

Verziószám: 5

 

Iktatószám:100/2018

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 1. Az óvoda általános adatai
 2.  A Házirend hatálya
 3. Óvodai elhelyezés igénybevétele
 4. A gyermekek távolmaradásának igazolása
 5. Gyermekek étkezése az óvodában
 6. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
 7. Belépés benntartózkodás rendje
 8. Egyéb szabályozások
 9. A gyermekek jogaik az óvodában
 10.  A gyermek kötelességei
 11. A szülő joga és kötelessége
 12.  A szülő tájékoztatása a gyermek fejlődéséről
 13.  A család és az óvoda együttműködésének lehetőségei
 14.  Egyéb biztonságot garantáló szabályok

 

Melléklet

 1. sz. Melléklet Az óvoda napirendje
 2. sz. Melléklet Elfogadó nyilatkozat

 

 

Kedves Szülők!

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél törvényi előírásokat, az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve és az Önök elvárásait szem előtt tartva készítettük el. Elsődleges szempontként a gyerekek érdekeit és életkori szükségleteit vettük figyelembe. Kérjük Önöket, hogy a megfogalmazott házirendet figyelmesen tanulmányozva törekedjenek az előírások betartására!

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

Óvodánk nevelő intézmény, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő köznevelési törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi Pedagógiai Programunk, a Szervezeti és Működés Szabályzat, valamint az Önértékelési Program szerint folyik.

 

 

 1. AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS ADATAI

Intézmény fenntartója: Ibrány Városi Önkormányzata

Ibrány Városi Óvoda intézményei

Az intézmény székhelye: Szabolcs úti óvoda

4484, Ibrány Szabolcs u. 6.

Telefonszáma: – 06/30-589-1634

Email: ovodaibrany@gmail.com

                                           

Honlapunk elérése: www.ibranyovoda.hu

 

 Az intézmény vezetője: Tóth Balázsné

 

A Házirendre vonatkozó jogszabályok

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1997. évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról

1999.évi XLII. Törvény 4.§ (7) bekezdés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

Az óvoda működési rendje:

A nevelési év: szeptember 01. – től augusztus 31. –ig tart.

Oktatási év: szeptember 01. –től június 15. – ig tart.

Nyári életrend: június 15.-től augusztus 31. – ig tart. Decemberben, az iskola szünet idején az óvoda zárva tart.

Az óvoda napi nyitva tartása: Reggel 6. 00–tól 18.00 –ig.

Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 6.00 – 7.30 óráig, majd délután 16.00 – 17.30 óráig a csoportok összevontan működnek.

A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra – KT.24.§. ( 4 )

Minden év július 01-től - augusztus 15.-ig a nagytakarítások időszaka alatt az óvoda egy épületben tart nyitva.

 

 

 

 

 1. A HÁZIREND HATÁLYA

 

 • Ez a házirend intézményünkbe járó gyermekeknek, szüleiknek és valamennyi intézmény használójának készült. A Házirend előírásai az óvodánk teljes nyitva tartási ideje alatt szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a nevelési program alapján szerveznek az óvodák.
 • A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.
 • A Házirend a kihirdetés napján lép hatályba 2018 09.01.
 • A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás gyermekére és szüleikre, valamint az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az óvoda teljes nyitvatartási idejére.

 

 1. ÓVODAI ELHELYEZÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az óvodai felvétel- átvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó által meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, minden év tavaszán. Az óvodai jelentkezés és felvétel hivatalos okiratokkal igazoltan történik (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj- kártya, az esetlegesen meglévő szakorvosi igazolás tartós betegség esetén.

Az adatokat az előjegyzési naplóban rögzítjük.

Ibrány Városi Óvoda kötelező felvételt biztosító óvodai körzethatára  Ibrány város közigazgatási területének egészére kiterjed. Ennek értelmében ibrányi lakcímmel rendelkező családok gyermekeit kötelező jelleggel fel kell venni.

A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megismerésére nyíltnapok keretében. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a helyi lakosok, illetve a már hozzánk járó gyermekek testvérei.

 

 1. A GYEREKEK TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA

A gyermek rendszeres óvodába járása kötelező a beíratást követő adott év szeptemberétől. A kötelező óvodába járás alól indokolt esetben a jegyző adhat felmentést.

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban vezetik a gyermekek mulasztását. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni betegség esetében, amit az orvos által kiadott igazolás tartalmaz. Ezen igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát.

Betegségen kívül a hiányzást a szülő írásbeli kérelmére is igazoltnak kell tekinteni. Ezen nyomtatványok a csoportokban elérhetők. Amennyiben a szülő a távolmaradást nem igazolja a hiányzás igazolatlan mulasztásnak minősül.

Ha az óvodába járásra kötelezett gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot, és gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a tíz napot az óvoda vezetője tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke óvodai nevelésben való gyermek esetén, tizenegy nap.

 1. GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN

 

 • A gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít az óvoda.
 • Szükség esetén biztosítjuk az átlagostól eltérő étkezést (tej, tojás,…)
 • A gyermek étkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermekeknek, ha az ellátást igénylő szülő nyilatkozatban jelöli azt a tényt, amely alapján kedvezményes étkezésben részesülhet gyermeke.
 • A gyermek hiányzását a szülőnek az adott napon 8:30-ig, az óvoda elérhetőségén jeleznie kell.

 

 

 1. A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!

 1. Az újonnan felvett gyermek óvodába lépése előtt a gyermek orvosának nyilatkozata, igazolása szükséges, hogy a közösségbe tartózkodhasson. Betegség után minden esetben csak orvosi igazolással jöhet ismét a közösségbe a gyermek.

Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Beteg, megfázott, még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehet óvodai közösségben! Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása!

 1. Az óvodában gyógyszert nem adunk a gyermekeknek, kivéve láz esetén lázcsillapítóval látjuk el.
 2. Baleset esetén azonnal elkülönítjük a gyermeket, orvost hívunk, ezzel egy időben értesítjük a szülőt.
 3. A védőnő által végzett tisztasági vizsgálat során tapasztaltak megszüntetésében a mindenkor érvényben lévő jogszabályi – és hatósági intézkedések szerint járunk el. pl.: tetű esetén. Ebben a szülő fokozott felelősségére és kötelezettségére építünk. Hajtetű észlelése esetén a szülő köteles gyermekének haját megfelelően lekezelni, majd ezt követően igazolással hozhatja az óvodába.

 

 1. BELÉPÉS, BENTTARTÓZKODÁS RENDJE

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyeket az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. Az óvodai csoportok és a foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi.

Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által rendezett rendezvények.

A nevelési – oktatási intézmény helyiségeiben területén, pártpolitikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

 

 

 

 1. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

 

 1. A csoportszobába a szülő az ajtóig kísérje gyermekét, minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. A hozzátartozó csak a legszükségesebb ideig tartózkodjon az óvodában, indokolatlanul ne akadályozza a csoportban dolgozó óvónőt a munkájában.
 2. Az óvoda környezetének, rendjének, tisztaságának megóvása közös feladatunk, ezért számítunk a szülők segítségére, példamutatására.
 3. A gyermek saját játékát, alvásnál használt, megnyugtató eszközét behozhatja az óvodába, de ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.
 4. A gyermek ékszereket lehetőleg ne viseljen, mivel ezek miatt baleset érheti. Az értékekért felelősséget nem vállalunk!
 5. Az óvoda területén, illetve 5 m – es körzetében - beleértve az udvart is - égő cigarettával tartózkodni, illetve ott dohányozni TILOS.
 6. A hozzátartozó, ha megérkezett gyermekéért kérjük, ne tartózkodjon a kelleténél tovább az óvoda udvarán, mert a csoportot felügyelő óvónők nem tudják kellően átlátni a játszó gyermekek sokaságát. A gyermekek elvitelekor minden esetben szólni kell az óvónőnek!
 7. Ha a gyermekért az óvoda zárásáig nem érkezik meg a szülő, abban az esetben telefonon értesítjük a hozzátartozókat, és érkezésükig a délutános dajka néni van vele az óvodában.

 

 1. A GYERMEKEK JOGAIK AZ ÓVODÁBAN

 

 • A nevelési év során biztosítjuk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelését, személyiségének kibontakoztatását, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárítását, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődését segítő különleges ellátást.
 • A gyermek érdekeit, emberi méltóságát, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tiszteletben tartjuk. Az óvodában a szülő sem bántalmazhatja a gyermekét, és más gyermekével kapcsolatban sem tanúsíthat fenyegető magatartást.
 • Képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, részt vegyen képességének megfelelően felzárkóztatásban, ill. tehetséggondozásban, szükség esetén speciális pedagógiai szakszolgálattól segítséget kapjon fejlődéséhez.
 • A gyermekek nevelése és oktatása az óvoda nevelési programja alapján történik.
 • Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, az óvodai napirendet életkorának megfelelően alakítsák ki. (1. sz. melléklet)
 • Rendszeres egészségügyi felügyeletben és egészségügyi ellátásban részesüljön.

 

 

 

 

 

 

 

 1. A GYERMEK KÖTELESSÉGEI

Viselkedésével ne akadályozza a többi gyermek testi épségét, tevékenységét, fejlődésükhöz való jogát. Az óvoda eszközeire, berendezéseire, mind az épületben, mind az udvaron vigyáznia kell!

Az óvodába járó gyermekek és szüleikre vonatkozó feladatok

            A gyermek ruházata az óvodában:

 1. A szülő feladata, hogy a gyermek gondozottan, megfelelő ruházatban érkezzen az óvodába.  A gyermek ruhái legyenek jellel ellátva, így elkerülhetjük ezek elcserélését.
 2. A gyermekek számára benti váltó cipő kötelező, ami nem lehet papucs.
 3. Az egészséges életmód alakításához szükséges tornaruhát (rövidnadrág, póló) minden gyermek számára biztosítani kell.
 4. Fontos, hogy a szülő biztosítson gyermeke számára váltóruhát, váltócipőt, és tornafelszerelést. Ezek tárolása a gyermek zsákjában történik.
 5. A gyermek személyes holmiját az öltözőben jellel, vagy névvel ellátott polcon helyezzék el.
 6. Réteges öltözködés, öltöztetés jellemezze a gyermekek ruházatát, hogy módunkban álljon az időjárásnak megfelelően átöltöztetni őket.

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges alapvető eszközöket, de örömmel fogadunk minden olyan eszközt, adományt, amit az óvónővel egyeztetnek.

 

 1. A SZÜLŐ JOGA ÉS KÖTELESSÉGE

A szülő joga

 1. A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermekek felvételéről az óvodavezetője dönt.
 2. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén felvételét meg kell, hogy előzze szakértői vizsgálat.
 1. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény SZMSZ – át, Házirendjét, Pedagógiai programját, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 2. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről tájékoztatást kérjen, gyermeke neveléséhez segítséget, tanácsokat kapjon.

A szülő kötelessége

 1. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, óvodai nevelésben való részvételét, valamint tankötelezettségének segítését.
 2. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal, és részükre az együtt nevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
 3. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
 4. Az óvoda részére a szükséges dokumentumokat kitöltse, az őt érintő, de gyermeke óvodai ellátásához nélkülözhetetlen dokumentumokat betekintésre átnyújtsa (szakértői vélemények, ingyenességi határozatok stb. ), azok lejárati határidejét figyelemmel kísérje amennyiben továbbra is érintett, úgy gondoskodjon azok időbeli meghosszabbításáról, még az érvényesség lejárata előtt.

 

 1. A SZÜLŐ TÁJÉKOZTATÁSA A GYERMEK FEJLŐDÉSÉRŐL

 

 1. A szülőket az óvoda életéről, az óvoda munkatervéről, az aktuális feladatokról a csoportvezető óvónők szülői értekezleteken adnak tájékoztatást, melynek időpontjait hirdetőtáblán függesztjük ki az éves munkaterv alapján, valamint az óvoda honlapján is közzé tesszük.
 2. Az intézményvezető a tanévnyitó szülői értekezleten ad tájékoztatást az új szülők számára.
 3. A szülők gyermekük fejlődéséről folyamatos információt kapnak a csoport óvodapedagógusától, szóban, folyamatosan, egyéni igény szerint. Írásos formában évi két alkalommal tájékozódhatnak a szülők gyermekük fejlettségi szintjéről melyet a szülő aláírásával is elismer.

A gyermekek véleménynyilvánításának, a gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje és formái:

A gyermek helyett a szülő a véleménynyilvánítási jogokat

- szóban: aszülői értekezleteken, illetve

az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,

- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.

 

A véleménynyilvánítás formái különösen:

- személyes megbeszélés,

- gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,

- írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.

 

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát.

 

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti

- az óvoda alkalmazottjainak,

      - a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek

            - a személyiségi jogait, emberi méltóságát.

 

 1. A család és az óvoda együttműködésének lehetőségei

 

 1. A gyermek személyiségének legmegfelelőbb módszerek és tevékenységeknek biztosításához szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus esetén mindenképp keressék fel a csoportvezető óvónőt, az óvoda vezetőjét és velük közösen próbáljanak megoldást találni.
 2. Az óvoda dolgozóival közösen felelősek abban, hogy a gyermekek a magatartási szabályokat betartsák.
 3. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötletükkel segítség elő közös gondolkodást:

 

 

 • Szülői értekezlet
 • Nyíltnapok közös rendezvénye
 • Óvodapedagógusokkal rövid, esetenkénti megbeszélések
 • Fogadóóra (közösen egyeztetett időpontban)
 • Faliújság közös használata, információk átadásának segítése

A szülőkkel történő kapcsolattartás a jogszabályokban és a házirendben meghatározott módon történik. A Szülői Szervezet működéséről, feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. Csoportszintű ügyekben a szülőkkel, a Szülői Szervezet képviselőjével az óvodapedagógus tart kapcsolatot. A Szülői Szervezet képviselőit havonta tájékoztatja az adott csoport óvodapedagógusa.

A Szülői Szervezet feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségét, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését.

 

 1.  EGYÉB BIZTONSÁGOT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK

Bombariadó, tűzriadó

Vészhelyzetben a mindenkor óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget, és közben utasítást ad az óvoda kiürítésére. Tel.: 107

A csoportok a menekülési irányban hagyják el az épületet. Tűzriadó esetén a tűz keletkezésétől függően a csoportszoba ajtaján, vagy ablakán történik a gyermekek kiürítése, közben az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot. Tel.: 105. A folyosón történő poroltókkal meg lehet indítani a tűz eloltását, a tűzriadó terv szerint kijelölt személyeknek.

Különleges jogrendi időszak esetén az intézmény Honvédelmi intézkedési terve (HIT) az irányadó. Ez tartalmazza a különleges jogrendi időszakra vonatkozó feladatokat, és felelősöket.

Az óvodai nevelésünk befogadó központú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

A Házirend az óvodai faliújságon megtekinthető, valamint a nevelési év első szülői értekezletén a csoportokban felolvasásra kerül, melynek egy példányát az új szülők első szülői értekezleten kézhez kapják.

A Házirend az intézmény valamennyi használójára KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ!

 

 

 

 

 

 

Mellékletek

1. sz. melléklet

AZ ÓVODA NAPIRENDJE

Délelőtti tevékenységek:

Déli

 tevékenységek:

Délutáni tevékenységek:

szabad játék, szabadon választott tevékenységek

 

gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek

 

gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek

 

munka jellegű tevékenységek

 

ebéd

 

uzsonna, folyamatos uzsonna

 

kötött szervezésű mozgás vagy egyéb mozgásos tevékenység

 

pihenés

 

játék, szabadon választott tevékenységek, levegőzés

tudatosan tervezett és szervezett tanulási folyamat

 

 

hittan, egyéb foglalkozások, tehetséggondozás

levegőzés, séta, megfigyelés

 

 

 

gondozási feladatok-munka jellegű tevékenységek

 

 

 

tízórai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. Melléklet

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

 

Aláírásommal igazolom, hogy a 2018-2019. nevelési évben módosított Ibrány Városi Óvoda Házirendjét megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.

 

NÉV

ALÁÍRÁS

Horváth Miklósné

 

Horváth-Kató Mária

 

Horváthné Tóth Zsuzsanna

 

Kovács Tiborné

 

Márkus Ferencné

 

Mátyásné Imre Andrea

 

Németh Franciska

 

Oroszné Bakosi Zsuzsanna

 

Tóth Balázsné