Tanévkezdési támogatások Ibrányban

Tanévkezdési támogatások Ibrányban

 

A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek. 

 

A támogatás kifizetésének ideje – lehetőség szerint – az aktuális év augusztus-szeptember hónapjaiban történik.

 

Jogosultsági feltételek: 

a)​állandó, bejelentett ibrányi lakcím és nyilatkozat a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást)

b)​az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diák esetében igazolás arra vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák száma,

c)​16. életévét betöltött tanuló esetén iskolalátogatási igazolás, illetve felsőoktatási intézménybe történő tanévkezdés esetén igazolás a beiratkozásról

 

A támogatás összege: 

a)​óvodások esetében 10.000 Ft / fő

b)​általános iskolások esetében 15.000 Ft / fő

c)​középiskolások esetében 20.000 Ft / fő

d)​felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 30.000 Ft / fő

 

A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

A támogatás igénylése a képviselő-testület által rendszeresített 5. melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

 

A települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokrólszóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet  5. melléklete

 

KÉRELEM 

Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása iránt

 

 

1./ Kérelmező (óvodás, általános iskolás, kiskorú középiskolai tanuló törvényes képviselője / nagykorú középiskolás, nagykorú a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló személy) (a megfelelő rész aláhúzandó)

 

adatai: szem.ig. okmány száma: …………….….……………………………

 

Név: …………….…………… …………….…. születési név:………..……………….……

 

Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……

Lakóhely: □□□□............................................................................................település

 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám.......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó

 

Tartózkodási hely:□□□□.............................................................................település

 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a

 

lakóhelyemen *              /        tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

 

 

TAJ száma:………………..…..…….Adóazonosító jele:………………………………….…

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

 

 

2./ A gondviselő kérelmezővel egy háztartásban élő óvodás, általános iskolás, kiskorú középiskolás adatai:*  (csak törvényes képviselő igénylő esetén kitöltendő)

 

Név és TAJ

Születési helye, ideje

Anyja neve

Oktatási intézmény neve és címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a támogatást milyen formában kívánja igénybe venni (a megfelelő aláhúzandó):

a) A támogatást folyószámlára utalással kérem!

 

Számlatulajdonos neve:…………………………………………….

 

A folyószámla száma: ……………….-………………-…………….

 

b) A támogatást pénztári kifizetés formájában kérem!

 

Kérelemhez csatolandó:

- állandó, bejelentett ibrányi lakcím igazolása lakcímkártya másolatával,

- alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diák esetében iskolai igazolás arra vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák száma,(megfelelő az évvégi bizonyítvány hiteles másolata is, ami ezt tartalmazza)

- 16. életévét betöltött tanuló esetében iskolalátogatási igazolás, illetve a felsőoktatási intézményben történő tanévkezdés esetén igazolás a beiratkozásról.                    

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, és ellenőrzéséhez.

 

 

Ibrány20……………………………..

​​​​​​​…………………………………..

​​​​​​​        kérelmező aláírása